Mijn werk


Over mij


Contact

Algemene voorwaarden

 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten van Feya – Branding & illustratie.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant schriftelijk toestemming geeft op de vooraf gestuurde offerte. Hiermee gaat de klant een betalingsverplichting aan.

2.3 Wanneer de klant geen gebruik wenst te maken van de offerte ontvangt Feya – Branding & illustratie graag een afwijzing van de offerte.

2.4 Offertes zijn vrijblijvend en tot 30 dagen geldig na uitgifte tenzij anders aangegeven door Feya – Branding & illustratie.

2.5 Offertes zijn onderhevig aan verandering als verandering van geoffreerde werkzaamheden plaatsvindt.
2.5.1 Dit geldt niet enkel voor het voortraject, ook wanneer Feya – Branding & illustratie al bezig is met de opdracht kan de reeds uitgegeven offerte veranderen door veranderingen van werkzaamheden.
2.5.2 Onder veranderingen wordt verstaan: de veranderende vraag van de klant en de impact die deze wijziging met zich meebrengt.

2.6 Prijzen zijn altijd exclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten.

 1. Uitvoering en verantwoordelijkheid
  3.1 Feya – Branding & illustratie heeft richting de klant een inspanningsverplichting om de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te werken naar een voor de klant bruikbaar resultaat.

3.2 Vooraf bespreken Feya – Branding & illustratie en de klant een planning van oplevering.

3.3 Wanneer de opdracht als gevolg van overmacht niet op tijd aankomt bij de klant is Feya – Branding & illustratie niet aansprakelijk voor de gevolgen en kosten die daaruit voortvloeien.
3.3.1 Voorbeelden van overmacht zijn een internetstoring of vertraging in uitlevering van fysieke eindresultaat door derden.
3.3.2 Feya – Branding & illustratie zal in geval van vertraging als gevolg van overmacht alles in werking stellen om alsnog aan de afspraak met de klant te voldoen.

3.4 De klant is verantwoordelijk voor het vooraf aanleveren van de juiste aanleverspecificaties.

3.5 De klant is verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van benodigde materialen en informatie om de opdracht uit te kunnen voeren.

3.6 Feya – Branding & illustratie is niet verantwoordelijk voor de vertraging die de opdracht oploopt wanneer de klant niet tijdig en/of incomplete input aanlevert.

3.7 De offertes van Feya – Branding & illustratie zijn altijd excl. drukwerk. Echter kan Feya – Branding & illustratie, op verzoek van de klant, hier ondersteuning in bieden tegen een vooraf afgesproken tarief.

3.8 Feya – Branding & illustratie geeft advies af op basis van ervaring, maar is niet verantwoordelijk voor de gevolgen in de zin van:
3.8.1 Kleuren die anders uitpakken dan verwacht.
3.8.2 Papier of ander drukwerk materiaal wat niet is zoals verwacht.

3.9 Feya – Branding & illustratie is verantwoordelijk voor het correct en drukwerk klaar aanleveren van de bestanden.

3.10 Feya – Branding & illustratie is niet verantwoordelijk voor een incorrect drukwerkbestand wanneer Feya – Branding & illustratie vooraf niet de juiste aanleverspecificaties ontvangen heeft. Feya – Branding & illustratie zal echter alles in werking stellen tegen een vooraf afgesproken tarief om alsnog het juiste bestand aan te leveren.

3.11 Is het bestand niet correct door nalatigheid van Feya – Branding & illustratie dan zal Feya – Branding & illustratie kosteloos zorgen dat het bestand alsnog goed aangeleverd wordt.

3.12 In geval van 3.10 en 3.11 zal Feya – Branding & illustratie zelf contact opnemen met de door klant gekozen externe partij om de snelheid te bevorderen en hieruit voortvloeiende extra kosten zo laag mogelijk te houden.

 1. Eigendoms- en auteursrechten
  4.1 Alle onderdelen, rechten en eindresultaten van de opdracht blijven, tenzij anders afgesproken, in eigendom van Feya – Branding & illustratie. Hieronder valt:
  4.1.1 Ontwerpen
  4.1.2 Schetsen
  4.1.3 Werktekeningen
  4.1.4 Illustraties
  4.1.5 Prototypes
  4.1.6 Mallen
  4.1.7 (Elektronische) bestanden, etc.

4.2 Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om het ontwerp van de opdracht te kopiëren, na te maken of anderszins te gebruiken dan afgesproken.
4.2.1 Hieronder vallen wijzigingen, verminkingen of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp.
4.2.2 De auteursrechten van het ontwerp blijven ten alle tijden eigendom van Feya – Branding & illustratie tenzij anders schriftelijk afgesproken.
4.2.3 Het ontwerp mag sowieso helemaal niet meer gebruikt worden als de klant de betalingsverplichtingen niet nakomt of de opdracht voortijdig beëindigt volgens clausule 7 Annulering.
4.2.4 Als deze regels overtreden worden heeft Feya – Branding & illustratie recht op een vergoeding van de klant wegens inbreuk op rechten van het totale factuurbedrag x het aantal overtredingen.

4.3 Feya – Branding & illustratie heeft het recht om ontwerpen te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie, tenzij anders overeengekomen met de klant.

5. Prijzen en aanbiedingen (korting)
5.1 Per opdracht ontvangt de klant een totaalofferte incl. twee correctierondes en excl. drukwerk tenzij anders vermeld in de aanbieding.

5.2 Extra correcties zullen o.b.v. nacalculatie doorberekend worden tegen het vooraf afgesproken uurtarief excl. 21% BTW.

5.3 Aanbiedingen en kortingen zijn enkel overeengekomen wanneer dit door Feya – Branding & illustratie schriftelijk bevestigd is in de offerte.

5.4 Feya – Branding & illustratie mag aanbiedingen en kortingen intrekken zonder enig bericht en voor de einddatum van de aanbieding als Feya – Branding & illustratie dat nodig acht.

5.5 De tarieven en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten.

 1. Betalingscondities
  6.1 Facturatie vindt plaats na levering van het ontwerp tenzij anders afgesproken.
  6.1.1 Wanneer het totale offerte bedrag boven de € 3.000 uitkomt, brengt Feya – Branding & illustratie deelfacturen in rekening. Dit kan in verschillende delen in rekening worden gebracht in verhouding met het bedrag. Dit gaat over een voorschot van de totale offerte na accordering van de offerte, een offerte op de helft van het project en het overige bedrag wordt achteraf gefactureerd na oplevering.

6.2 Vanaf de factuurdatum geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Indien de klant verzuimd binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, zal Feya – Branding & illustratie een herinnering sturen.

6.4 Indien de klant verzuimd binnen 14 dagen na de herinnering te betalen, ontvangt de klant een nieuwe factuur met een administratie fee van 10% over het totale bedrag excl. 21% BTW.

 1. Annulering
  7.1 Annulering van de overeenkomst kan enkel schriftelijk worden bevestigd.

7.2 Indien de opdracht door de klant wordt geannuleerd, is de klant verplicht de tot dan toe gemaakte kosten (tevens urenvergoeding voor het tot dan toe gedane werk) te vergoeden.
7.2.1 Tevens wordt een extra bedrag van € 60,00 excl. 21% BTW in rekening gebracht voor de administratieve werkzaamheden die uit de annulering volgen.
7.2.2 Op de annulering gelden dezelfde betalingstermijnen als normaal.

 1. Aansprakelijkheid
  8.1 Feya – Branding & illustratie zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor:
  8.1.1 Fouten of tekortkomingen in het materiaal wat door de klant wordt aangeleverd.
  8.1.2 Fouten, tekortkomingen of misverstanden ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden denk aan het niet tijdig of niet aanleveren van alle gegevens en materialen.
  8.1.3 Fouten of tekortkomingen van door de klant ingeschakelde derden.
  8.1.4 Fouten in offertes of overschrijdingen van prijsopgaven van externe partijen.
  8.1.5 Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens wanneer de klant in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren, ongeacht of de klant hier gebruik van heeft gemaakt.
  8.1.6 Indirecte fouten die voortkomen uit het leveren van het ontwerp.
  8.1.7 Geleverde producten, denk aan drukwerk, van externe partijen.

8.2 Indien Feya – Branding & illustratie toch aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid van Feya – Branding & illustratie nooit hoger dan het factuurbedrag incl. 21% BTW van de betreffende opdracht.